User login

Chung Chi Agile Tester (certification)

Kiểm thử phần mềm Agile là một phương pháp kiểm thử phần mềm dựa vào các nguyên tắc phát triển phần mềm Agile (linh hoạt) được mô tả trong Agile Manifesto (Tuyên ngôn Agile). Kiểm thử viên (tester) trong một dự án Agile sẽ thực hiện những công việc khác với một tester trong các dự án phát triển phần mềm truyền thống.